Tag Archives: Psychosis

Personer med psykisk ohälsa löper större risk att mördas

Personer med psykisk ohälsa har en två till tre gånger förhöjd risk att bli mördade än övriga allmänheten. Så står det i en artikel från TT i dagens Sydsvenskan (2013-03-07, s.A15). En studie av 615 mord begångna i Sverige mellan 2001-2008 visar denna förhöjda risk hos personer som lider av personlighetsstörningar, depression, ångest eller psykos. Vidare är risken nio gånger högre hos personer som har ett drogmissbruk. Jan Sundquist, professor vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, menar enligt artikeln att ett utökat samarbete mellan psykiatrin, primärvården och socialtjänsten, inklusive träning i konflikthantering och personlig säkerhet för patienter och närstående, kan … Continue reading

Posted in Health Care, Media, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Schizofreni, också en hjärtefråga

Att leva med schizofreni kan innebära en rad olika svårigheter i vardagslivet. Vissa symtom, som brist på energi och förmåga att planera, kan försvåra utförandet av vardagssysslor. Till exempel kan det bli svårt att sköta hygienen, motionera och uppehålla en god … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Suicide, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Positiv återkoppling

Vetenskaplig forskning är ett hantverk, som tar åtskilliga timmar och tankar i anspråk. Det innefattar både enformiga raksträckor, kluriga kringelkrokiga banor och uppfriskande aha-upplevelser. Idag upplevde jag förmånen av positiv återkoppling på ett pågående forskningsprojekt. I samband med projektet undersöks den fysiska och psykiska hälsan hos personer med psykossjukdomar. Återkopplingen visar på en form av spontan implementering av instrument som projektet innehållit. Det är både glädjande och energigivande att på så vis få uppleva att arbetet har sått ett frö. Ett frö som kan växa till sig och vara ett led i ett förbättringsarbete. Och som på sikt kanske kan … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Individuellt stöd till reguljärt arbete

Dagens första presentation håller Ulrika Bejerholm, doktor i medicinsk vetenskap och forskare i arbetsterapi vid Lunds universitet. Hon berättar om Individual Placement & Support (IPS) för personer med psykossjukdomar. Klientens intressen och hopp om arbete ute i samhället står i … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Magnetundersökning vid psykos

Genom att skanna hjärnan med hjälp av magnetisk resonans, så kallad MRI (magnetic resonance imaging), kan det bli möjligt att förutsäga hur allvarlig och långvarig en psykos kommer att bli. På så vis blir det enklare för läkare att förutsäga om … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Tardiv dyskinesi

Tardiv dyskinesi är ett neurologiskt tillstånd som innebär en fördröjd rörelsestörning. Ofrivilliga extrarörelser kan drabba både armar och ben, men oftast tung-, käk- och kindrörelser (t.ex. ett ständigt tuggande och grimaserande). Tardiv dyskinesi är orsakad av en långvarig eller högdosbehandling med dopaminantagonister, vanligen antipsykotiska läkemedel. Biverkningen kan uppstå med fördröjd effekt efter ett par månaders behandling. Effektiv behandling mot den biverkningen saknas. Tardiv dyskinesi är mindre vanligt nuförtiden eftersom lägre doser av dessa läkemedel, samt atypiska neuroleptika ersätter de gamla medicinerna i allt högre grad.

Posted in English, Health Care, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Cannabis och psykisk ohälsa

Många personer med cannabis- och andra drogmissbruk lider samtidigt av psykisk ohälsa. Missbruket kan orsakas av psykisk ohälsa, och vice versa, men även andra bakgrundsfaktorer, såväl biologiska som miljömässiga, kan påverka både den psykiska hälsan och missbruket. Cannabis med höga halter av den verksamma substansen THC, tetrahydrocannabinol, har visat sig kunna utlösa psykoser och förvirringstillstånd. Det finns även samband mellan långvarig cannabisrökning och depressioner, samt mellan cannabisrökning och schizofreni. Personer som redan har sjukdomen schizofreni löper en större risk för återfall, med dramatiska symptom och sämre reaktion på antipsykotisk medicin. … Continue reading

Posted in Research, Swedish | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Sjukdomsinsikt

Att vara medveten om symptom och sjukdomen som orsakar dem. En person som saknar sjukdomsinsikt inser inte att hon är påverkad av en sjukdom. I samband med en psykotisk episod saknar den drabbade i regel sjukdomsinsikt.  Vid psykoser är verklighetsuppfattningen störd. Vanliga symptom är vanföreställningar och hallucinationer, förvirring och uppsplittrade tankar. Psykoser är ofta en skrämmande upplevelse för den som drabbas, men även för omgivningen för vilken patientens beteende kan te sig märkligt. Den som drabbas kan också uppleva sig vara allsmäktig.  Det … Continue reading

Posted in Health Care, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vad är en psykos?

En person som drabbas av en psykos får en förändrad verklighetsuppfattning och kan uppleva sig själv och omgivningen som förändrad och overklig. En psykos kan komma plötsligt eller utvecklas över tid och uppstår oftas i tidig ålder (16-40 år). Cirka hälften av de 20-30 personer per 100 000 invånare som drabbas i Sverige per år får diagnosen schizofreni. Vanliga symptom är vanföreställningar och hallucinationer, så som upplevelser av att höra, se eller känna sådant som inte finns. Psykoser kan te sig skrämmande och … Continue reading

Posted in Health Care, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment