Tag Archives: Knowledge/information

Läs- och skrivsvårigheter? Besök Kod-Knäckarna!

Tack vare Kod-Knäckarna kan du som förälder eller lärare till barn med läs- och skrivsvårigheter få stöd och hjälp att hitta rätt. Teamet bakom Kod-Knäckarna har utvecklat material som kan användas i samarbete med barnen. Kod-Knäckarna startades 2004 av Louise Belfrage och Suzanne Heimdal tillsammans med specialläraren … Continue reading

Posted in Hope, Media, Research, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Anhörigskrift från NSPH

Här kan du läsa en ny Anhörigskrift från Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). NSPH är ett nätverk av  patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Målgruppen för skriften är anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. “Syftet är att bekräfta de viktiga insatser som … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Media, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Olika attityder gentemot ätstörningar och depression

Graden av stigmatiserande attityder varierar utifrån typ av psykisk ohälsa. Det visar en ny studie som jämfört attityder hos 447 deltagare som fått läsa vinjetter avseende fem olika diagnoser: ätstörningar, inklusive anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätning, samt obesitas och depression. Studien visar att personer med ätstörningar oftare beskylls för sin sjukdom jämfört med personer med depression, som däremot anses ha en kraftigare nedsättning. Personer med obesitas anses vara mer ansvariga för sin hälsostatus än personer med övriga diagnoser. Brist på självdisciplin anses i större utsträckning vara orsaken bakom hetsätning och obesitas jämfört med övriga diagnoser. Studien visar ett behov av … Continue reading

Posted in Research, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Kunskap och stigma relaterat till suicid

En ny studie från Australien visar att vissa faktorer, som mindre exponering för suicid, högre ålder, manligt kön, lägre utbildningsnivå och olika kulturella bakgrunder  är kopplade till lägre kunskap. Vidare visar studien att lägre ålder, manligt kön och olika kulturella bakgrunder är kopplade till mer stigmatiserande attityder gentemot personer som dör av suicid. Eftersom allmänhetens kunskap och attityder gentemot suicid kan inverka på hjälpsökande beteenden i samband med suicid är det viktigt att addressera dessa frågor. Studien pekar på grupper för vilka riktade informationskampanjer kanske kan gynna kunskapsökningen och en minskning av stigmatiserande attityder, och därmed bidra till att rädda liv. Referens: Batterham PJ, Calear AL & Christensen H. Correlates … Continue reading

Posted in Health Care, Media, Research, Stigma, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Nätverk för anhöriga

Den 3 april 2013 startas blandade lärande nätverk upp inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Nätverken kommer att behandla frågor som har med stöd till anhöriga att göra. Nätverken kommer att träffas sju gånger till och med mars 2014. Mer om Nätverket Psykisk ohälsa och möjligheter att leda ett nätverk.

Posted in Hope, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Psykiska hälsokontroller lika viktiga som fysiska

Rick Nauert, redaktör för Senior News på PsychCentral, pekar på vikten av regelbundna psykiska hälsokontroller, som borde prioriteras på samma sätt som fysiska hälsokontroller. Han lutar sig mot studier genomförda av Barbara Sahakian, professor vid University of Cambridge, som poängterar hur vanligt det är med psykisk ohälsa. Hon lyfter även fram nya teknologiers användbarhet för att tidigt upptäcka och arbeta med psykiska hälsoproblem. Källa: Mental Health Checkups as Important as Annual Physicals

Posted in English, Health Care, Research, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment

Egenvård och hjälp till självhjälp, enligt Perseius

“Filosofin är förfader till både psykologin och medicinen. Den kan inte bota sjukdomar men den kan få en att tänka till och hitta nya perspektiv på tillvaron, vilket i sig kan skänka tröst och lindring.” “Hur hett vi än önskar … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment