Varför forskningsetik?

Forskningsetik handlar om tillämpning av fundamentala etiska principer i samband med planering och genomförande av vetenskaplig forskning, exempelvis i samband med experiment som involverar djur eller människor. Det går ut på att genomföra forskning enligt god vetenskaplig sed och att skydda deltagande försökspersoner.

I samband med Nürnbergrättegångarna efter andra världskrigets slut formulerades Nürnbergkodexen 1947, en offentlig kod för medicinsk forskning. Detta efter att en rad oetiska experiment ägt rum och de ansvariga läkarna åtalats i samband med rättegångarna.

Då slogs bland annat kravet på informerat samtycke fast, samt deltagarnas rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan att närmare behöva ange några skäl. Vidare menades det att forskningen ska ha goda konsekvenser för samhället och att riskerna för försökspersoner  ska minimeras.

Även Helsingforsdeklarationen från 1964 föreskriver etiska regler vid forskning på människor. Mer om riktlinjer och regler vid forskning finns att läsa på CODEX och Etikprövningsnämnden.

Därför ska vissa typer av forskning också etikprövas och gödkännas ev en så kallad etikprövningsnämnd för att försäkra sig om att etiska riktlinjer och regler respekteras.

“Flera skäl talar för att det behövs en rättslig reglering av etikprövning av forskning där enskilda människor är forskningsobjekt. Ett sådant skäl är att människor som medverkar i forskning som försökspersoner eller liknande behöver skyddas mot risken att skadas fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt. I den mån som viss forskning kan innebära en risk för försökspersonerna bör en prövning göras som innefattar bl.a. en avvägning mellan risker och kunskapsvinster. Det bör ställas höga krav på forskningens kvalitet och på att försökspersonerna har förstått och accepterat villkoren för sitt deltagande.”

Källa: Etikprövningsnämnden, bakgrundsbestämmelser

This entry was posted in Research, Swedish, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s