PRIOriterade insatsområden

När psykiska problem drabbar individen, och speciellt när problemen blir långvariga, uppstår inte sällan behov av stöd från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Insatserna från landsting och kommun ska säkerställa individens behov av vård och stöd i det dagliga livet (t.ex. boende och meningsfull sysselsättning).

Kommuner och landsting ska ta sitt ansvar och ingå överenskommelser rörande sitt samarbete för att tillhandahålla nödvändiga insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst till personer med psykisk ohälsa. Så säger hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och socialtjänstlagen (2001:453). Dessvärre fungerar inte samarbetet optimalt i alla lägen, vilket kan leda till sämre hälsa och sämre förutsättningar till ett bra liv för personer med psykisk ohälsa.

Under perioden 2012-2016 satsar regeringen på två specifika målgrupper: barn och unga, samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Målet är att uppnå en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet; tillgång till arbete och anpassad sysselsättning; samt möjlighet till delaktighet och inflytande.

Även riktade områdesinsatser kommer att prioriteras, som kunskapsstöd, kompetensutveckling och kvalitetsarbete, samt insatser inom bemötande, delaktighet och inflytande. Mer om detta kan man läsa i Regeringskansliets “PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016”.

This entry was posted in Health Care, Media, Research, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s