Att se, bekräfta och bemöta närstående

Som sjuksköterska ska du se familjen som en resurs och samarbetspartner, inte som ett störande moment! Och lär dig strategier för att bemöta familjemedlemmar som vill vara nära patienten. Det är kontentan av en artikel som nyligen publicerats i tidskriften American Nurse Today

Författarna ger tips om hur en sjuksköterska snabbt kan initiera en god relation med familjen för att sedan kunna ta hand om den person som är i fokus, nämligen patienten. Tiden och utrymmet som vårdpersonal kan tillägna varje patient på en vårdavdelning är oftast begränsad. Det är en utmaning att ta hand om patientens behov samtidigt som närståendes frågor och behov ska bemötas på ett bra och tillfredsställande sätt.

Det viktiga är att se och bjuda in närstående och därmed bekräfta deras plats och värdet av deras närvaro vid patientens sida. Samtidigt ska gränser sättas upp så att patientens integritet skyddas, exempelvis avseende sekretessbelagd personlig information som patienten kanske inte vill att andra ska ta del av.

Sjuksköterskan måste också få utrymme att koncentrera sig på sina kliniska uppgifter, vilket kan kräva att hon fokuserar på just dessa och inte på andra personer i omgivningen. Att hitta balans mellan olika parters behov kan vara utmanande, men absolut inte omöjligt! Träning ger färdighet och tipsen i artikeln kan vara värdefulla att ta del av.

Genom att tänka på närstående som en resurs och snabbt etablera en kontakt kan relationen bli god, istället för att präglas av en ömsesidig känsla av att vara i vägen för varandra.

Källa: Twibell R, Neal A, Cox C et al (2012). Puzzling Over Family Presence. Word Search at the Bedside. Am Nurs Today, 7(7):8-10.

Advertisements
This entry was posted in English, Health Care, Research, Social Support, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s