Långvarig smärta och depression

Smärta som kvarstår längre än tre månader definieras som långvarig smärta. Att leva med långvarig smärta kan påverka livstillfredställelsen och livskvalitén negativt. Den kommer i vägen för vanliga aktiviteter och glädjen i att utföra dem.

Det kan vara svårt för utomstående att förstå hur det känns att leva med långvarig smärta, vilket i sig kan leda till känslor av ensamhet och social isolering. Tillståndet slukar lust och energi. Arbetsförmågan påverkas och en sjukskrivning kan bli nödvändig, vilket i sig leder till ytterligare isolering från omvärlden.

Därför är det inte ovanligt att personer med långvarig smärta drabbas av depression. Färska forskningsrön visar att ett samordnat rehabiliteringsprogram kan öka möjligheten att återgå till arbete.

Referens: Daniel Merrick, D. (2012). A follow-up of patients with chronic musculoskeletal pain, focusing on multimodal rehabilitation. Umeå University medical dissertations, ISSN 0346-6612; 1503. (Svensk titel: Uppföljning av patienter med långvarig muskuloskeletal smärta med fokus på multimodal rehabilitering)

This entry was posted in Health Care, Hope, Research, Swedish and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s